Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

02.1 - Organisatie en inhoud van het onderwijs

Schoolorganisatie

In onze schoolorganisatie kennen we verschillende functies en taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Ons team bestaat uit een directeur, een intern begeleider, meerdere groepsleerkrachten, een onderwijsassistent, een administratief medewerker en een conciërge.

De directeur heeft de algemene leiding. De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg binnen de school. De leerkrachten hebben lesgevende- en schooltaken. De onderwijsassistent werkt met leerlingen onder verantwoordelijkheid van de groepsleerkrachten.

Samenstelling groepen

Op De Bentetop werken we met jaarklassen, waarin kinderen naar leeftijd worden geplaatst in combinatiegroepen. Dit sluit goed aan bij de manier waarop wij de kinderen in hun ontwikkeling begeleiden. Kinderen leren van elkaar door de verschillen. Het bereidt hen ook voor op de verschillen in de maatschappij.

In de groep is tijd en ruimte voor een stukje individuele begeleiding of begeleiding in groepjes. Zo komen we tegemoet aan de verschillen in ontwikkeling- en prestatieniveau. De kinderen leren zelfstandig werken door te leren omgaan met uitgestelde aandacht en door goed leren samenwerken. We geven effectieve instructie, letten op de inrichting van het lokaal en maken goede afspraken binnen de groep.

De samenstelling van de groepen komt tot stand door overleg tussen de directeur en het team. We kijken hoe het team het beste kunnen inzetten en in welke (combinatie)groepen we gaan werken. We doen dit in goed overleg met de mr. 
Soms werken we ook groepsoverschrijdend. Het kan zijn dat groep 8 gaat lezen met kinderen van groep 4. Ook werken groep 1/2 en de Voorschool regelmatig samen. 

Doubleren

Soms is het beter voor een kind om meer tijd te krijgen en zich verder te ontwikkelen in dezelfde groep. Wanneer dit aan de orde is overleggen we hierover met de ouders. Uiteindelijk beslist de school. We hebben hiervoor een protocol dat ouders kunnen inzien. 

Sport

Naast de gebruikelijke gymlessen kan de school deelnemen aan georganiseerde sportactiviteiten onder schooltijd.
Elk jaar worden er bijvoorbeeld een aantal judolessen gegeven op initiatief van de Brede School. Daarnaast organiseert de Brede School sportactiviteiten na schooltijd. Ouders organiseren de deelname aan de Avond-4-Daagse. U leest over sportactiviteiten in de activiteitenkalender, in de nieuwsbrief en in de activiteitenladder van de Brede School.

Kunst en Cultuur

Voor de kinderen is kunst en cultuur belangrijk voor hun algemene ontwikkeling. Daarom kiezen we ieder schooljaar voor alle groepen een voorstelling of project. Wij maken daarbij meestal gebruik van het aanbod van onze gemeente. Het is daarbij belangrijk dat kinderen met alle disciplines van de kunst in aanraking komen.

Huiswerk

Vanaf groep 4 krijgen de kinderen huiswerk mee, bijvoorbeeld voor taal, rekenen en zaakvakken.

In de groepen 4 t/m 8 oefenen de kinderen thuis dicteewoorden. In groep 4 en 5 oefenen de kinderen thuis de tafels. Vanaf groep 5 komt daar ook huiswerk bij voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.

Voor uw kind is het motiverend als u belangstelling hebt voor het huiswerk en samen met uw kind oefent. 

Het lesrooster

Tijdens een informatieavond aan het begin van het schooljaar hoort en ziet u hoe wij de vakken en activiteiten over de week verdelen. Na de informatieavond ontvangt u een digitaal informatieboekje met deze informatie.

Mediagebruik

Onze school beschikt over digitale hulpmiddelen, zoals laptops, computers en tablets. Het is belangrijk dat kinderen ermee leren omgaan en werken. We gebruiken digitale programma’s voor ondersteuning van lezen en taal en rekenen. Voor wereldoriëntatie gebruiken we ook digitale methodes en programma’s. Bij het maken van hun werkstukken en presentaties gebruiken de kinderen de computer en informatie van internet. We leren de leerlingen in groep 5 t/m 8 hoe ze veilig kunnen werken met internet.

 

Media
  • Onderwijs-rood