Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

04.1 - Ouderbetrokkenheid

Het belang van wederzijdse betrokkenheid​

Een school kan niet zonder de betrokkenheid van ouders. Het is van het grootste belang dat u positief staat ten opzichte van de school en belangstelling toont voor het werk van uw kind. Dat bevordert de prestaties. De opvoeding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en school. Het is daarom belangrijk om een goed contact op te bouwen en te onderhouden. Ouders leveren een belangrijke bijdrage aan de school. U kunt op verschillende manieren meehelpen en  meedenken.

Communicatie met ouders 

Ouders en school zijn partners. Gelijkwaardigheid, gezamenlijke en eigen verantwoordelijkheid zijn de basisprincipes van waaruit ouders en de school samenwerken, ieder vanuit de eigen deskundigheid.

Bij het geven van informatie is sprake van wederzijdse rechten en plichten. De school heeft de plicht de ouders te informeren over de ontwikkeling van hun kind en over praktische zaken en de schoolorganisatie. Ouders hebben de plicht de school actuele informatie te geven over praktische en administratieve zaken. Ook informeert u de school over zaken thuis die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van uw kind.

Informatie voor ouders 

Elke school is wettelijk verplicht de ouders, verzorgers of voogden van een minderjarige leerling te informeren over de vorderingen en andere feiten of omstandigheden over hun kind. De school moet alle belangrijke informatie verstrekken; rapporten, verzuim en problematisch gedrag op school vallen bijvoorbeeld onder deze informatieplicht. Op De Bentetop geven wij de informatievoorziening op de volgende manier vorm: Twee keer per jaar een rapport waarin het verloop van de ontwikkelingen staan.

·      Vier maal per jaar een uitnodiging voor een 10-minutengesprek.

·      Een jaarlijkse digitale activiteitenkalender.

·      Een maandelijkse digitale nieuwsbrief met daarin huishoudelijke en organisatorische informatie.

·      Een website met daarop beleidsstukken, protocollen en organisatorische- en huishoudelijke informatie.

·      Emailberichten van de leerkrachten over thema’s en leerinhouden.
.      We sturen regelmatig foto's en mededelingen via de Parro app.

·      Uitnodiging voor een jaarlijkse informatieavond.

·      Ouders met kinderen in groep 1-2 ontvangen in oktober/november een uitnodiging om een deel van de ochtend in de groep mee te maken en te assisteren bij het maken van een lampion.

·      Voor de overgang van het Primair Onderwijs naar het Voortgezet Onderwijs, organiseren we gesprekken waarbij we ouders en kind uitnodigen.

Informatievoorziening gescheiden ouders

Beide ouders hebben recht op informatie over hun kind(eren). Wanneer ouders gescheiden zijn, verandert dit niet. We nodigen daarom beide ouders uit voor de oudergesprekken en we gaan er in principe vanuit dat de ouders samen op het gesprek komen. Dit in het gezamenlijke belang van hun kind. Als dit niet mogelijk is, kan er overlegd worden met de school over het voeren van twee gesprekken. Beide ouders kunnen op de hoogte blijven via de nieuwsbrieven en het ouderportaal.

Mocht er een gerechtelijke uitspraak zijn, waarbij één ouder verantwoordelijk is, dan ontvangt de school graag een kopie van deze uitspraak. In de praktijk is vaak één van de ouders de verzorgende ouder en de school communiceert dan met deze ouder. Op onze website staat de wettelijke tekst over informatievoorziening aan gescheiden ouders. 

Informatie over de leerlingenresultaten

Ouders kunnen inloggen in het ouderportaal van onze leerlingadministratie ParnasSys. Ze kunnen daar de (toets)gegevens inzien. Twee keer per schooljaar krijgen de kinderen een rapport mee. Vier keer per jaar nodigen we ouders uit voor een 10-minutengesprek. Tijdens het eerste 10-minutengesprek, aan het begin van het schooljaar, informeren ouders de leerkracht over bijzonderheden in ontwikkeling, opvoeding en thuissituatie. Tijdens de andere 10-minutengesprekken informeert de leerkracht de ouders over de ontwikkeling van hun kind op school en kunnen ouders vragen stellen over het rapport en informatie over hun kind met de leerkracht delen. Tijdens het schooljaar organiseert de school verschillende activiteiten waarbij ouders welkom zijn. Deze staan in de activiteitenkalender en in de nieuwsbrief.


Media
  • medezeggenschap-geel