Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

04.2 - Actief meedoen

Inspraak en medezeggenschap (MR)

Onze school heeft een medezeggenschapsraad die ongeveer zes keer per jaar bij elkaar komt. De raad bestaat uit twee geledingen: een oudergeleding en een teamgeleding. Er zijn rechten die voor de hele raad gelden en rechten die verschillend zijn voor de twee geledingen. Er is adviesrecht, instemmingsrecht en recht op informatie. De raad heeft geen beslissingsrecht. De directeur heeft de plicht de raad van informatie te voorzien.

De ouders worden gekozen uit en door de ouders van schoolgaande kinderen. De personeelsleden worden uit en door het team van leerkrachten gekozen. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar gekozen en zijn één keer herkiesbaar.

 

De medezeggenschapsraad bestaat uit de volgende leden:
 Namens het personeel: Marloes Tjoelker ( secretaris) en Moniek Dickens 
Namens de ouders: Kristiaan Bruinewoud en Jeroen Jansen ( voorzitter) 

De activiteitencommissie (AC)

Door overleg met en hulp van ouders kunnen veel activiteiten plaatsvinden. De AC organiseert activiteiten die binnen of buiten de school plaatsvinden, zoals de kerstviering, deelname aan sportactiviteiten, de paasmaaltijd, een fancy fair, de laatste schooldag en extra schoolschoonmaak. Hierbij doet de commissie een beroep op hulp van andere ouders. De AC bestaat uit ouders die gekozen zijn door ouders voor een periode van twee jaar. Ze zijn daarna twee keer herkiesbaar. De AC kiest uit haar midden een voorzitter en secretaris. De penningmeester, is verantwoordelijk voor de oudergelden. Bij de vergaderingen van de AC is een vertegenwoordiger vanuit de leerkrachten aanwezig. 

Stichting Vrienden van De Bentetop

Deze steunstichting heeft als doel de belangen te behartigen van onze school in algemene zin. Dat komt hierop neer dat de stichting, buiten de exploitatie om, af en toe iets extra’s voor de school kan doen, zoals de financiële bijdrage voor het aanleggen van de schooltuin, aanschaf sport- en spelmaterialen op het schoolplein. Het geld wordt ingezameld via donaties. De penningmeester van AC beheert dit geld

Media
  • medezeggenschap-geel