Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Passend onderwijs

Samenwerkingsverband

Viviani is onderdeel van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 2202 voor de gemeenten Emmen en Borger-Odoorn. Het samenwerkingsverband bestaat uit tien schoolbesturen die samenwerken om alle leerlingen het beste onderwijs te bieden. Ook het speciaal onderwijs is onderdeel van dit samenwerkingsverband.
Medewerkers van het expertiseteam van Viviani ondersteunen bij de invulling van passend onderwijs op de scholen en begeleiden leerkrachten bij ondersteuningsvragen.
 

Thuisnabij onderwijs

Passend onderwijs gaat uit van goed onderwijs voor ieder kind, het liefst zo thuisnabij mogelijk, dus in de sociale omgeving van het kind. De kinderen met een eigen onderwijsbehoefte krijgen goede ondersteuning op onze scholen. Er wordt vooral gekeken naar wat een kind kan en welke ondersteuning het nodig heeft. De Vivianischolen hebben al geruime tijd ervaring met passend onderwijs. Ze werken handelingsgericht en planmatig. Leerlingen met speciale onderwijsbehoeften bieden we een passend onderwijsaanbod en draaien mee in de reguliere groep.
 

Speciaal onderwijs

Als de onderwijsbehoefte van een kind groter is dan de Vivianischolen kunnen bieden, wordt er voor passende ondersteuning een plek gezocht binnen het speciaal basisonderwijs.
 

Aanmelden en zorgplicht

In principe wordt elke aangemelde leerling op een Vivianischool toegelaten. Als ouders hun kind(eren) inschrijven, gaan we ervan uit dat ze de uitgangspunten, doelstellingen, afspraken en de christelijke en onderwijskundige identiteit van de school respecteren. De school bepaalt in welke groep een kind wordt geplaatst.
Binnen Viviani bieden we passend onderwijs. Wanneer we op een school een aangemelde leerling geen passend onderwijs kunnen bieden, helpen we bij het zoeken naar een goede oplossing binnen de andere scholen van Viviani.

Wanneer ouders hun schoolgaande kind op een van onze scholen willen plaatsen, anders dan door een verhuizing, dan kan de directeur de intern begeleider betrekken bij een eerste gesprek met het doel een goed beeld te krijgen van de onderwijsbehoefte van de leerling. Bij de school van herkomst vragen we naar informatie over het kind. De normale inschrijfprocedure volgt als uit de verzamelde informatie duidelijk wordt dat de ondersteuning past binnen de basisondersteuning. De verzamelde informatie hiervoor bestaat uit dat wat zowel ouders als de school van herkomst hebben verstrekt.
 

Meer informatie over aanmelden en zorgplicht: